For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

WPS No.05 | Gent, W. van & Grondelle, M.W. van (2014) (Dis)affiliatie in kaart. Ruimtelijke buurtpercepties in Geuzenveld, Amsterdam

In formeel stedelijk beleid, wordt door de buurt vaak als één geheel gezien.

Recent onderzoek laat zien dat bewoners in achterstandswijken zich verschillend kunnen opstellen in de buurt en verschillende mate van binding kunnen vertonen. Met name middenklasse bewoners hebben de mogelijkheid zich te ‘disaffiliëren’. Wanneer dit het geval is, dan heeft dit gevolgen wanneer fysieke herstructurering sociale menging beoogt.

Wij analyseren de ruimtelijke buurtpercepties van bewoners in verschillende delen van de buurt Geuzenveld, Amsterdam. Door middel van een enquête zijn bewoners in verschillende deelgebieden gevraagd naar hun houding tegenover buren en de buurt. Het blijkt dat er een verband is tussen de mate affiliatie in een deelgebied en de manier van grenzen aangeven. De paper sluit af met een discussie over de methode, bevindingen en implicaties voor beleid.

 

This Working Paper is no longer available. The published version is available in  Tijdschrift voor de Volkshuisvesting (2014). 

Van Grondelle, M. & W. van Gent (2014) "Wie gaat met wie om in Geuzenveld?"  Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 20(2), 47-54.